Upozornění pro rodiče:
 Povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce má zákonný zástupce dítěte. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

-        Pro školní rok 2021/2022 se zápis k povinné školní docházce týká dětí narozených v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a také dětí, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

-        Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučující posouzení by měla být řediteli nebo vedoucí učitelce MŠ doručena do 30. dubna 2021.

      Prosíme rodiče, aby si nezapomněli s sebou přinést občanský průkaz a rodný list dítěte. O průběhu konání letošního zápisu do první třídy budete rodiče včas informováni.