Informace k provozu školy od 19. 4. do 23. 4. 2021

  1.   Od  pondělí 19. 4. 2021 rotační výuka pro 1. stupeň.

Od 19. 4. do 23. 4. 2021- 2. – 4. třída  - prezenční výuka

1. a 5. třída + 2. stupeň – distanční výuka

Pro zájemce, kteří nezvládají učivo, je možné po předběžné dohodě s vyučujícím pořádat konzultace 1 + 1 – není povinné testování.

Současně mohou probíhat konzultace, předem domluvené s vyučujícím, pro žáky 9. tříd ve skupinách po šesti – nutné prokázání negativním testem.

2.   Do mateřské školy nastoupí pouze předškoláci. Dále mohou nastoupit do mateřské školy děti (pouze ale do celkového počtu 15 dětí ve skupině), jejichž zákonní zástupci jsou:

 a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola  jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné  výchovy

 d) zaměstnanci bezpečnostních sborů

 e) příslušníci ozbrojených sil

 f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

 j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

3.  Testování žáků bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy  LEPU RAPID – nosní testy), které budou mít všichni žáci připravené ve škole. Žádné jiné testy se nebudou používat. Testování není povinné, ale netestovaný žák/yně (dítě) nesmí být přítomno na prezenční výuce ve škole a škola není povinna zabezpečit žákovi ani distanční výuku.

  •  Testovat se nemusí žák/yně, dítě, zaměstnanec, který doloží, že prodělal COVID -19 a od skončení neuplynulo 90 dní 
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

4.  Žákům (dětem) s příznaky infekčního, respiračního onemocnění nebude umožněna prezenční výuka

5.  Nošení roušek (standardy dle MO MZd), dodržování hygienických požadavků a rozestupy jsou pro žáky povinné.

6.  Ranní i odpolední družina je pro žáky prezenční výuky zajištěna v homogenních skupinách.