Zápis do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Jistebnici

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Jistebnice stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů., o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání v mateřské škole.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Toto se dokládá potvrzením ošetřujícího lékaře na jeho formuláři či evidenčním listě. Neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 5 let je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Děti mladší 2 let nelze do mateřské školy přijmout na základě § 34 odst. 1. zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon)

 

1. V souladu s ustanovením § 34 ost. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před řádným nástupem povinné školní docházky.

2. Dítě musí dovršit v den vstupu do MŠ 3 let a být způsobilé docházky do MŠ

3. Dítě má trvalý pobyt v Jistebnici nebo spádové oblasti

4. Starší sourozenec dítěte se vzdělává v MŠ nebo ZŠ Jistebnice, i když nemá trvalý pobyt v Jistebnici a spádové oblasti

5. Pokud bude volná kapacita MŠ, mohou být ve výjimečných případech přijaty děti i z jiné spádové oblasti