Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Jana Volková (I. stupeň)

konzultace lze dohodnout na telefonu 752 211 857,

e-mail: jana.volkova@zsjistebnice.cz

 

Mgr. Tereza Šindelářová (II. stupeň)

konzultace lze dohodnout na telefonu 604 798 319,

e-mail tereza.sindelarova@zsjistebnice.cz

 

Náplň práce školního metodika prevence:

Metodik prevence je pedagog, který působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb.

V oblasti rizikového chování vykonává zároveň činnosti metodické, informační a koordinační. Je členem preventivního týmu školy.

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Součástí vzdělání ŠMP je akreditované specializační studium v oblasti prevence rizikového chování.

Standardní činnosti metodika prevence:

Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky, společně tvoří a plní preventivní program školy.

Realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování.(šikana, krádeže, násilí, netolismus, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus, patologické hráčství apod.).

Ve spolupráci s třídními učiteli napomáhá vytvářet příznivé třídní klima, vyhledává žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování.

Provádí orientační šetření ve třídách, pracuje se třídním kolektivem.

Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a žáků/cizinců.

Pracuje se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy.

Poskytuje poradenské služby žákům i jejich zákonným zástupcům.

Kontaktuje a spolupracuje s odbornými pracovišti, s orgány státní správy, samosprávy a s okresním metodikem prevence.

Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy.

Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování, zajišťuje a předává jim odborné informace.

Vede písemné záznamy, umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Prezentuje výsledky preventivní práce školy.

S čím se tedy na metodika prevence můžete obrátit? Které problémy spadají do jeho kompetence?
• nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
• experimenty žáků s návykovými látkami
• vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
• fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
• projevy rasové a menšinové intolerance
• domácí násilí a sexuální zneužívání
• další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Legislativa:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Poradna E-Bezpečí
https://poradna.e-bezpeci.cz/ 

Dostal/a jsi se do obtížné situace spojené s internetem nebo mobilním telefonem? Někdo ti vyhrožuje, vydírá tě, zastrašuje tě a používá k tomu mobilní telefon nebo internet? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu k osobní schůzce? Můžeš napsat do poradny – stačí kliknout na odkaz nahoře. Poradna je provozována Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Poradenská činnost je poskytována anonymně a zdarma.

http://www.drogy-info.cz  záložka mapa pomoci

 

Školní metodik prevence - verze k tisku