Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště - informace pro rodiče

Školní poradenské pracoviště

 

Výchovná poradkyně : Mgr. Miloslava Kolihová, miloslava.kolihova@zsjistebnice.cz 

Školní metodička prevence 1.stupeň: Mgr. Jana Volková, jana.volkova@zsjistebnice.cz

Školní metodička prevence 2.stupeň: Mgr. Tereza Šindelářová, tereza.sindelarova@zsjistebnice.cz

Školní psycholožka: Mgr. Bc. Zuzana Bendová, zuzana.bendova@zsjistebnice.cz

 

Konzultační hodiny individuálně po domluvě.

 

Činnost školních poradenských služeb je popsána ve vyhlášce 72/2005 sb. Škola má na každý školní rok zpracován Minimální preventivní program, který plní. Žáci mají možnost účastnit se programů primární prevence a využívat služeb a pomoci výchovné poradkyně, školní psycholožky a metodiček prevence. Bližší informace na webu školy. Celé znění Minimálního preventivního programu je vyvěšeno v kanceláři školy.

 

Plánované programy v rámci primární prevence rok 2023/24:

 

Sportovní turnaje a soutěže

Den Země a prevence

Zdravá 5

Programy Policie ČR a MěP Tábor

Adaptační programy 

Programy zabývající se dopravní výchovou

Další programy zaměřené na prevenci šikany, záškoláctví, vandalismu, kyberšikany, kouření, pití alkoholu ……dle potřeby a finančních možností

 

více info na www.zsjistebnice.cz


Informace pro rodiče - verze k tisku