Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Miloslava Kolihová

e-mail miloslava.kolihova@zsjistebnice.cz

 

Náplň práce výchovného poradce:


 

Poradenská činnost

 

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

 

-koordinace mezi kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

 

-individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem

 

-poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem

 

-spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

 

-zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

 

-poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

 

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1.stupni.

 

3) Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

 

4) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

5) Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

 

6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména žáky uvedené v paragrafu 16 odstavec 9 školského zákona. 


 

Metodická a informační činnost

 

1) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy

 

-v otázkách kariérového rozhodování žáků

 

-s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory

 

-s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

-s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů

 

-v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky

 

2) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

 

3) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

 

4) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

 

5) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

 

6) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

7) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.


 

S čím se tedy na metodika prevence můžete obrátit? Které problémy spadají do jeho kompetence?
 

¬ péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením 

¬ péče o žáky s výchovnými problémy 

¬ spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a     střediskem výchovné péče

 ¬ spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů poradenská činnost v oblasti volby povolání, přestup na 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia 

¬ péče o vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

¬ poradenská činnost pro rodiče 

¬ spolupráce se školním metodikem prevence

 

Výchovný poradce - verze k tisku